Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Izvještaj
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2020. godinu
Pravna osnova: Član 37. i 44. Zakona o pravobranilaštvu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 33/08 - novi Prečišćeni tekst, 7/12 i 44/16). Član 29. stav 2. Odluke o osnivanju Pravobranilaštva Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 20/10, 30/15 i 12/17).
Tema programirana: 25.03.2020.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Svrha podnošenja Izvještaja je upoznavanje odgovornih struktura vlasti Grada Sarajeva o radu ovog državnog tijela, pojavama i problemima u primjeni pravnih propisa značajnih za ostvarivanje njegove funkcije.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Pravobranilaštvo Grada Sarajeva