Rok:
Status: Usvojen
Forma: Izvještaj
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2020. godinu
Pravna osnova: Član 6. stav 2. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 08/05, 81/08, 22/09 i 109/12) i člana 15. i 20. Statuta Javnog preduzeća „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo, broj: 01-1-1393/18 od 22.11.2018. godine.
Tema programirana: 27.05.2020.
Tema realizirana: 24.06.2020.
Napomena:
Razmatrana na sjednici:


Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Skupština JP