Rok:
Status: Usvojen
Forma: Izvještaj
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2020. godinu
Pravna osnova: Član 13. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Muzej savremene umjetnosti ARS AEVI Sarajevo“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 49/17).
Tema programirana: 27.05.2020.
Tema realizirana: 24.06.2020.
Napomena:

Kratak sadržaj materijala proizlazi iz Zakona, odnosno gradskog propisa: „Upravni odbor najmanje jedanput godišnje podnosi izvještaj Gradskom vijeću o radu i poslovanju ustanove, a koji obavezno sadrži i izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada, izvještaj o finansijskom poslovanju, izvještaj o radu upravnog odbora i izvještaj o radu nadzornog odbora. Organi Muzeja su u obavezi da dostavljaju i druge informacije o svom radu i poslovanju na zahtjev Osnivača.“


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Upravni odbor Javne ustanove