Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Izvještaj
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu
Pravna osnova: Član 13. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Muzej savremene umjetnosti ARS AEVI Sarajevo“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 49/17).
Tema programirana: 24.04.2019.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala proizlazi iz Zakona, odnosno gradskog propisa: „Upravni odbor najmanje jedanput godišnje podnosi izvještaj Gradskom vijeću o radu i poslovanju ustanove, a koji obavezno sadrži i izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada, izvještaj o finansijskom poslovanju, izvještaj o radu upravnog odbora i izvještaj o radu nadzornogodbora. Organi Muzeja su u obavezi da dostavljaju i druge informacije o svom radu i poslovanju na zahtjev Osnivača.“


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj: