Rok:
Status: Usvojen
Forma: Izvještaj
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2020. godinu
Pravna osnova: Član 26. tačka 2. Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: 25.03.2020.
Tema realizirana: 27.05.2020.
Napomena:
Razmatrana na sjednici:


Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Kolegij Gradskog vijeća