Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Izvještaj
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2021. godinu
Pravna osnova: Odluka o uslovima i načinu prihvatanja pokroviteljstva Grada Sarajeva.
Tema programirana: 26.05.2021.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Obzirom da je Gradsko vijeće Grada Sarajeva donijelo predmetnu Odluku, Izvještaj ima za cilj potpuno informisanje vijećnika o realizaciji ove Odluke.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik