Rok:
Status: Nije usvojen
Forma: Izvještaj
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2021. godinu
Pravna osnova: Član 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: 24.02.2021.
Tema realizirana: 24.02.2021.
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Izvještaj o realizaciji Programa međunarodne saradnje Grada Sarajeva za 2020. godinu i o aktivnostima Gradonačelnika na provođenju politike Grada Sarajeva u oblasti međunarodne saradnje.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik