Rok:
Status: Usvojen
Forma: Nacrt
Razlog:
Pravna osnova:
Tema programirana:
Tema realizirana:
Napomena:
Razmatrana na sjednici:


Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik