Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog: Potreba sistemskog finansiranja programa i aktivnosti JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo.
Pravna osnova: Odredbe Zakona o javnim preduzećima, kao i odredbe Statuta JP „Olimpijski bazen Otoka“.
Tema programirana: 25.05.2022.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Opisano u naslovu teme.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: JP “Olimpijski bazen Otoka” d.o.o. Sarajevo