Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog: Razlaganje cijena ulaznica na različite kategorije s ciljem privlačenja različitih kategorija posjetilaca, a posebno grupa.
Pravna osnova: Statut Grada Sarajeva.
Tema programirana: 27.04.2022.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Analiza važećih cijena i prihoda ostvarenih uz ove cijene, te razmatranje iskustava sličnih subjekata, a s ciljem razlaganja cijena ulaznica u više različitih kategorija.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Skupština JP “Sarajevo” d.o.o.