Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog:
Pravna osnova:
Tema programirana: 26.07.2017.
Tema realizirana:
Napomena:
Razmatrana na sjednici:


Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: INFORMACIJA O STANJU PROJEKTA JEDINSTVENOG INFORMACIONOG SISTEMA GRADA SARAJEVA SA PRIJEDLOGOM MJERA