Rok:
Status: Usvojen
Forma: Informacija
Razlog:
Pravna osnova: Član 74. Statuta Grada Sarajeva – informiranje gradskih vijećnika o određenim pitanjima od interesa za građane
Tema programirana: 27.07.2016.
Tema realizirana:
Napomena:

Tema uvrštena na prijedlog Općinskog vijeća Novo Sarajevo


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: INFORMACIJA O STANJU I ODRŽAVANJU CESTA NA PODRUČJU GRADA SARAJEVA