Rok:
Status: Primljeno k znanju
Forma: Informacija
Razlog:
Pravna osnova: Član 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: 29.11.2023.
Tema realizirana: 29.11.2023.
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Detaljno upoznavanje Gradskog vijeća Grada Sarajeva o realizaciji aktivnosti iz oblasti lokalnih zdravstvenih službi.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica