Rok:
Status: Primljeno k znanju
Forma: Informacija
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu
Pravna osnova: Član 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: 30.01.2019.
Tema realizirana: 30.01.2019.
Napomena:

Kratak sadržaj materijala
Informacija bi bila posljednja, uoči održavanja EYOF 2019. Gradsko vijeće, ali i šira javnost dobila bi informaciju o stepenu pripremljenosti za početak igara. Ova potreba će se sama po sebi nametnuti u to vrijeme i zato ju je potrebno planirati.
Informaciju o pripremama za EYOF 2019 za decembar 2018.godine primljena k znanju.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik