Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Nacrt
Razlog: Etičko vjeće Gradskog vijeća se suočilo s određenim preprekama pri primjeni važećeg etičkog kodeska, te je predložilo njegovo preispitvanje.
Pravna osnova: Član 26. stav 1. tačka 2. i člana 74. Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: 25.05.2022.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Nacrtom etičkog kodeksa se predlažu standardi ponašanja u vršenju dužnosti izabranih zvaničnika Grada Sarajeva, s ciljem održavanja i promocije ugleda organa Grada Sarajeva, a što je preduvjet za povjerenje građana prema Gradu Sarajevu. Uređuje se područje primjene kodeksa, praćenje, ponašanja, žalbene procedure i sankcije za povredu kodeksa. Materijal pored obrazloženog nacrta kodeksa sadrži i prijedlog zaključka kojim bi Grdsko vijeće nacrt kodeksa uputilo u javu raspravu.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Etičko vijeće