Na osnovu člana 26. stav 1. tačka 2. i člana 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 34/08 – Prečišćeni tekst), kao i člana 67. stav 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 28/09, 11/20 i 19/20), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na 10. sjednici održanoj dana 29.12.2021. godine, donijelo je