Na osnovu člana 26. stav 1. tačka 2. i člana 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 34/08 – Prečišćeni tekst), kao i člana 67. stav 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/09, 11/20 i 19/20), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na 45. sjednici održanoj dana 30.12.2020. godine, donijelo je Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2021. godinu.