Na osnovu člana 26. stav 1. tačka 2. i člana 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 34/08-Prečišćeni tekst), kao i člana 67. stav 1.Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 28/09), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na sjednici od 17.12.2019. godine, donijelo je Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2020. godinu.