Na osnovu člana 26. i člana 74. Statuta Grada Sarajeva (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 34/08), kao i člana  67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 28/09), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na sjednici od 23.12.2015. godine, donijelo je Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2016. godinu.