Molim gradonačelnika da mi odgovori zašto je na dan konstituiranja novog saziva Gradskog vijeća Grada Sarajeva i izbora novog gradonačelnika, 06.02.2017. godine, prethodni gradonačelnik Prof.dr. Ivo Komšić, stavljajući van snage Odluku o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravne organizacije Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 07/07), dakle odluku drugog organa Grada Sarajeva tj. Gradskog vijeća Grada Sarajeva, donio Odluku o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravne organizacije Grada Sarajeva, broj 01 -05 -499/17 („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 07/17). Šta je razlog donošenja ovako značajne odluke na samom završetku mandata te da li je aktuelni gradonačelnik Abdulah Skaka kao tadašnji zamjenik gradonačelnika, bio upoznat sa donošenjem iste? Također, molim da mi se obrazloži Statutarni i zakonski osnov za donošenje navedene odluke od 06.02.2017.g. budući da ista nije donesena u skladu sa sljede ćim odredbama Statuta Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 34/08 — pre čišćeni tekst) i Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH („Službene novine Federacije BiH”, broj 35/05): – Član 26. stav 1. tačka 14. Statuta Grada Sarajeva – Gradsko vijeće „donosi propis o osnivanju i djelokrugu  organa uprave Grada Saraieva” – Član 48. Stav 2. – Gradska uprava je jedinstveni gradski organ uprave u kojem djeluju gradske službe za upravu i gradska upravna organizacija, a osnivanje i djelokrug se utvrđuju odlukom Gradskog vijeća o organizaciji i djelokrugu Gradske uprave, odnosno samostalnih upravnih organizacija, u skladu sa zakonom.” Članom 50. Zakona o organizaciji uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine utvrđeno je da se gradski organi uprave i gradske upravne organizacije osnivaju i njihov djelokrug utvrđuje odlukom Gradskog vijeća o organizaciji i djelokrugu gradskih organa uprave i upravnih organizacija u skladu sa ovim Zakonom i odgovarajućim zakonom kantona. Isto tako, molim da mi se odgovori da li je mandat prethodnog gradonačelnika, Prof.dr. Ive Komšića, bio u toku na dan donošenja navedene odluke, tj. da li je imao ovlaštenje za donošenje iste, obzirom da je članom 43. Statuta Grada Sarajeva propisano da mandat gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika traje koliko i mandat Gradskog vijeća, a koliko Vam je poznato sadašnjim gradskim vijećnicima u to vrijeme bili su potvrđeni mandati, čime su prestali mandati prethodnog saziva Vijeća, kao i mandati gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika.

Poslano na:

Gradonačelnik

Odgovor:

Realizirano: