Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu čine pitanja iz nadležnosti Gradskog vijeća i sadrži zadatke Gradskog vijeća, njihov osnovni sadržaj i način izvršavanja, a koji proizlaze iz zakona, Statuta, akata i politike koju utvrđuje Gradsko vijeće, kao i druge poslove i zadatke u rješavanju pitanja od interesa za građane.

U Program rada su, po oblastima iz djelokruga Grada Sarajeva sadržanim u Statutu Grada Sarajeva, uvrštene teme na osnovu prijedloga Gradonačelnika i radnih tijela Gradskog vijeća te drugih subjekata u skladu s Poslovnikom Gradskog vijeća.

Pored navedenih tema, u Program rada se uvrštavaju i sve teme koje neće biti realizirane do kraja tekuće godine, a koje su sadržane u Programu rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2017. godinu.