Gradsko vijeće donosi godišnji Program rada Gradskog vijeća.

Program rada Gradskog vijeća čine pitanja iz nadležnosti Gradskog vijeća koja se razmatraju na sjednicama Gradskog vijeća u godini za koju se utvrđuje Program rada Gradskog vijeća, a koja proizlaze iz ustava, zakona, Statuta Grada Sarajeva i Poslovnika Gradskog vijeća, akata i politike koju utvrđuje Gradsko vijeće, te drugih pitanja od interesa za građane Grada Sarajeva.

Programom se utvrđuje osnovni sadržaj materijala koji će se razmatrati, pravna i druga osnova za razmatranje određene teme na sjednici Gradskog vijeća, razlozi za uvrštavanje određene teme u program rada Gradskog vijeća, te okvirno potrebna finansijska sredstva za realizaciju programirane aktivnosti.

Pored navedenog, program sadrži i predlagače materijala, te rokove u kojima će se određene teme razmatrati na sjednicama Gradskog vijeća.

U pripremi za izradu Programa rada Gradskog vijeća, Gradsko vijeće pribavlja prijedloge i mišljenja o pitanjima koja treba unijeti u program rada od gradskih vijećnika, radnih tijela, Gradonačelnika, klubova gradskih vijećnika, političkih stranaka koje imaju predstavnike u Gradskom vijeću, općinskih vijeća općina koje čine Grad Sarajevo i Skupštine Kantona Sarajevo.

Teme sadržane u Programu rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2021. godinu koje ne budu realizirane do kraja godine, bit će sadržane u Programu rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2022. godinu, kao i teme koje proiziđu iz zaključaka Gradskog vijeća te zakonskih i drugih propisa.