Gradsko vijeće usvojilo Regulacioni plan „Brdo Hrasno“ čime je završen proces započet prije osam godina

Danas je održana 14. sjednica Gradskog vijeća kojom je predsjedavao Jasmin Ademović, predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva. Rad sjednice po usvojenom dnevnom redu počeo je razmatranjem i usvajanjem Plana rada Grada Sarajeva za  2022. godinu. Plan rada Grada Sarajeva je zasnovan na određenjima iz Nacrta Strategije razvoja Grada Sarajeva 2021.-2027. godine te na Budžetu Grada Sarajeva za 2022. godinu. Plan sadrži aktivnosti Grada Sarajeva koje su usmjerene na realizaciju započetih i novih kapitalnih projekata te aktivnostima na realizaciji ciljeva vezanih za osnovna opredjeljenja Grada Sarajeva u oblasti urbanizma i upotrebe lokalnog zemljišta, komunalnih poslova, obrazovanja, kulture i sporta, međunarodne saradnje i drugih oblasti od interesa za građane Sarajeva. Među novim kapitalnim projektima u 2022. godini planira se, između ostalog, i početak realizacije projekta astronomskog opservatorija i bob staze na Trebeviću te biciklističke staze Pale-Sarajevo. Od projekata koji se nastavljaju potrebno je izdvojiti intenziviranje poslova na realizaciji jedinstvenog projekta čista rijeka Miljacka, kroz realizaciju potprojekata rekonstrukcije zacijevljenog Bistričkog potoka i Ramića potoka te radova na uređenju korita rijeke Miljacke. U oblasti međunarodne saradnje potrebno je istaći realizaciju novih projekata, kao što je uspostavljanje formalne saradnje sa bh. dijasporom. Plan rada Grada Sarajeva za  2022. godinu usvojen je kako je predložen i dopunjen rješenjem  iz prihvaćenog amandmana Kluba gradskih vijećnika Naše stranke.

U nastavku sjednice, nakon široke diskusije, Gradsko vijeće se izjašnjavalo o predloženim odlukama za imenovanje pravobranioca Grada Sarajeva. Gradonačelnica je, po uputama Ombudsmena BiH, predložila Gradskom vijeću određivanje o svakom od kandidata koji je ispunio uslove postavljenje Javnim pozivom za izbor i imenovanje pravobranioca Grada Sarajeva. Poslije izjašnjavanja, za pravobranioca Pravobranilaštva Grada Sarajeva izabran je Admir Jusufbegović.

Gradsko vijeće je usvojilo i Odluku o usvajanju Regulacionog plana „Brdo Hrasno“ sa Odlukom o provođenju Regulacionog plana „Brdo Hrasno“. Tako je proces započet prije osam godina, zahvaljujući intenzivnoj aktivnosti aktuelnog saziva organa Grada Sarajeva, u saradnji sa Općinom Novo Sarajevo i Zavodom za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, nosiocem izrade Plana, i  završen. Za predmetno područje, Regulacioni plan donesen 2001. godine je zbog stalne bespravne gradnje postao ograničavajući faktor razvoja ovog područja, odnosno zbog neusaglašenosti planiranog sa stanjem na terenu. Također, loše stanje komunalne i društvene infrastrukture i nestabilni tereni, razlozi su da se kroz izradu novog planskog dokumenta iznađu najbolji načini rješavanja gorućih problema građana ovog područja. Cilj izrade Plana je preispitivanje prostornih mogućnosti područja za interpolaciju nove gradnje, uvažavajući postojeće stanje i potrebu za legalizacijom postojeće bespravne izgradnje, kvalitetnije saobraćajno rješenje, opremanje područja društvenom infrastrukturom te potrebnom mrežom komunalne i energetske infrastrukture. Nakon diskusije u kojoj su iznesene primjedbe i prijedlozi građana, a vezano za zahtjeve za ponovno preispitivanje geomehaničkih karakteristika tla, usvojen je predloženi zaključak gradskog vijećnika Tonija Vukadina da Općina Novo Sarajevo, u najkraćem roku, provede dodatna geološka istraživanja na području obuhvata Regulacionog plana „Brdo Hrasno te u slučaju promjene stabilnosti terena, odmah pristupi izmjenama Regulacionog plana.

Potom je usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i djelokrugu organa uprave Grada Sarajeva u cilju osnivanja novih organizacionih jedinica.

Usvojena je i  Odluka o dopunama Odluke o priznanjima i nagradi Grada Sarajeva na način da se  Zahvalnice Grada Sarajeva, u skladu sa zajedničkim stavom gradonačelnice Grada Sarajeva i Kolegija Gradskog vijeća Grada Sarajeva, dodjeljuju bez ograničenja.

Gradsko vijeće je usvojilo Odluku o davanju saglasnosti gradonačelnici Grada Sarajeva za potpisivanje Sporazuma o bratimljenju između Grada Sarajeva, Bosna i Hercegovina, i Grada Šanliurfa, Republika Turska. Ozvaničenjem prijateljstva između Grada Sarajeva i Grada Şanlıurfe, potpisivanjem „Sporazuma o bratimljenju“ dodatno će se unaprijediti međusobne veze i otvoriti mogućnosti za saradnju u raznim oblastima od zajedničkog interesa. Svoju posvećenost jačanju saradnje i prijateljskih veza između dva grada, Grad Şanlıurfa je to potvrdio spremnošću da gradu Sarajevu i njegovim građanima donira dva jarbola vrijednosti 100.000,00 KM koji će sa zastavama Grada Sarajeva i zvaničnom maskotom 14. Zimskih olimpijskih igara „Vučkom“ biti postavljeni na istočnom ulazu u grad.

Usvojena je i Odluka o utvrđivanju posebnog značaja za Grad Sarajevo za Fondaciju Mreže koja putem „Sarajevo Unlimited” kao regionalnog foruma inovacija, poduzetništva i tehnologije, promoviše, osnažuje i inspiriše poduzetnički duh u Gradu Sarajevu te doprinosi afirmaciji Grada Sarajeva na regionalnoj i međunarodnoj sceni. Forum je značajan i zbog toga što djeluje kao platforma za saradnju, razmjenu iskustava i dobrih praksi, inovatora, studenata, srednjoškolaca, kompanija, poduzetnika, institucija, malih i srednjih preduzeća, kreativnih industrija i start-up-a. Kroz svoje višegodišnje djelovanje, Forum „Sarajevo Unlimited“ Fondacije Mreže kontinuisano i uspješno radi na afirmaciji Grada Sarajeva kao centra mladih, inovatora i poduzetnika.

Gradski vijećnici su razmotrili i usvojili Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2021. godinu iz kojeg je potrebno naglasiti da je početak rada aktuelnog saziva organa Grada Sarajeva obilježilo pristupanje implementaciji politika za koje su se građani Sarajeva opredijelili na izborima 2020. godine u strateške, planske i programske dokumente Grada Sarajeva. Međutim, uočeno je da organi Grada Sarajeva u ranijem sazivu nisu započeli ni sa stvaranjem uslova za provođenje Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem od 2017. godine kada je Zakon i usvojen. Time su Gradsko vijeće u novom sazivu i gradonačelnica, u kratkom roku, imali obavezu započeti provođenje ovog zakona u radu organa Grada Sarajeva, javnih preduzeća i ustanova, a cijeneći obaveze koje proizlaze iz Zakona za 2022. godinu. S tim u vezi, u 2021. godini Gradsko vijeće Grada Sarajeva je, paralelno, tokom cijele godine, svoj rad i rad gradonačelnice usmjeravalo inicijativama i zaključcima, reprogramiranjem rada Gradskog vijeća te programiranjem rada Gradskog vijeća za 2022. godinu. Tako je Nacrt Strategije razvoja Grada Sarajeva za period 2021.-2027. godine razmatran pred kraj 2021. godine i upućen u javnu raspravu. Uz sve navedeno, Gradsko vijeće je realizovano svoj program skoro u cjelini, a pored programiranih tema razmatrane su i nove teme proizašle iz inicijativa gradskih vijećnika, odnosno na prijedlog gradonačelnice, a koje su se većinom odnosile na kapitalne projekte Grada Sarajeva, odnosno projekte koji se realizuju u saradnji sa gradskim općinama.

Razmotreni su i usvojeni Izvještaj o ostvarivanju politike Grada Sarajeva i aktivnostima gradonačelnika/ce Grada Sarajeva za period od 01.01. do 31.12.2021. godine, Izvještaj o radu Pravobranilaštva Grada Sarajevo za 2021. godinu i Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve.

Usvojen je i Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za 2021. godinu, iz kojeg je, između ostalog,  vidljivo da je u toku 2021. godine izvršen unos neutrošenih kreditnih sredstava Razvojne banke iz 2020. godine (primitaka) u iznosu 3.871.077 KM, kao i unos primitaka koji su ostvareni prodajom nefinansijske imovine Grada Sarajeva (prodaja automobila) u iznosu 61.025 KM. U toku 2021. godine Gradu Sarajevu su doznačeni i transferi drugih nivoa vlasti i transferi međunarodnih vlada u iznosu 154.131 KM koji su, također, Odlukom o unosu postali sastavni dio Budžeta Grada Sarajeva za 2021. godinu.

U nastavku zasjedanja Gradsko vijeće je usvojilo  Izvještaj o provođenju Odluke o spomenicima i umjetničkim skulpturama od značaja za Grad Sarajevo za 2021. godinu i Izvještaj o provođenju Odluke o utvrđivanju i načinu sufinansiranja sportskih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo u 2021. godini.

Razmotreni su Nacrt Odluke o obilježavanju Dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, Nacrt Odluke o podizanju Spomenika bosanskom kralju Tvrtku I Kotromaniću i Nacrt Odluke o davanju saglasnosti gradonačelnici Grada Sarajeva za potpisivanja  Memoranduma o saradnji između Grada Sarajeva i Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine te zaključkom upućeni u javnu raspravu.

Primljene su k znaju Informacija o uspjehu učenika srednjih škola na području grada Sarajeva u školskoj 2020./2021. godini i Informacija o upisu učenika u srednje škole sa područja grada Sarajeva u školskoj 2021./2022. godini.

Razmotrena je Informacija o poduzetim aktivnostima na realizaciji Projekta sanacije, investicionog i tekućeg održavanja te sistemskog održavanja uređenog korita rijeke Miljacke i uređenih korita njenih pritoka na području grada Sarajeva „Čista rijeka Miljacka“, iz koje je vidljivo da su u 2022. godini započete određene aktivnosti na pripremi projekata vezanih za uređenje i održavanje uređenog korita rijeke Miljacke, kao što su sanacija obalnih zidova, pjeskarenje, čišćenje vodotoka od smeća, raslinja, nanosa i sl., sanacija i rekonstrukcija zacijevljenog vodotoka Bistričkog potoka, sanacija i rekonstrukcija zacijevljenog vodotoka Ramića potoka, analiza stanja i mjera koje je potrebno poduzeti za sanaciju i rekonstrukciji zacijevljenog dijela Koševskog potoka u saradnji sa Općinom Centar i dr., a sve u skladu sa važećim propisima iz oblasti voda i građenja te u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i Planom javnih nabavki Grada Sarajeva za 2022. godinu. Krajnji cilj Projekta jeste da se uređena korita, odnosno vodni objekti dovedu u dobro stanje, da se postigne dobar ekološki kvalitet vode na području Grada Sarajeva te da se građanima omogući ugodnost korištenja površina uz vodotoke.

Primljene su k znanju Informacija o službenim putovanjima gradskih vijećnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva u periodu od 01.04.2021. do 28.02.2022. godine, kao i Informacija o realizaciji inicijativa za podizanje Spomenika od značaja za Grad Sarajevo.

Gradsko vijeće je razmotrilo  Informaciju o implementaciji Plana djelovanja za mlade. Primljena je k znanju Informacija o četverogodišnjem planu poslovanja JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo za period 2022.-2025. godina te je na prijedlog Administrativne komisije Gradsko vijeće donijelo zaključak kojim je preporučilo organima Javnog preduzeća da preispitaju stvarnu potrebu rekonstrukcije zgrade bazena, uzimajući obzir rezultate elaborata o opravdanosti realizacije tog projekta.

Gradski vijećnici su informisani i o aktivnostima na izradi Regulacionog Plana „Kvadrant C – Marijin Dvor“. Na kraju informacije je naglašeno da je izrada ovog planskog akta vrlo kompleksna, ali je naglašeno i opredjeljenje Grada Sarajeva, zajedno sa Općinom Novo Sarajevo i Zavodom za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, za prioritetnim nastavkom aktivnosti na izradi ovog planskog dokumenta, kako bi se, u što kraćem roku plan usvojio, a samim tim stvorila mogućnost građenja na ovom lokalitetu.

Na kraju sjednice upućena su određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative. Tako je usvojen predloženi zaključak Kolegija Gradskog vijeća koji će se uputiti nadležnim organima Kantona Sarajevo da Komisiji za nacionalne spomenike Bosne i Hercegovine predoče problematiku s kojom su suočene centralne gradske općine, Grad Sarajevo i Kanton Sarajevo u svakodnevnim upravnim postupcima, odnosno pri izradi i donošenju provedbeno-planskih dokumenata iz svoje nadležnosti i kojim se traži da Komisija za nacionalne spomenike Bosne i Hercegovini izmijeni Odluku o proglašenju historijskog urbanog krajolika nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, a kojom su oduzete nadležnosti organima Kantona Sarajevo, Grada Sarajeva, odnosno centralnim gradskim općinama, utvrđene Zakonom o prostornom uređenju Kantona Sarajevo, a što je neodrživo.

There are no comments yet.

Leave a Reply