01. J

Na 41. sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao Suljo Agić, predsjedavajući Gradskog vijeća, gradski vijećnici su odali počast poginulim borcima na brdu Žuč, na današnji dan 1993. godine.

Rad Gradskog vijeća je počeo usvajanjem Odluke o uspostavljanju saradnje između Grada Sarajeva i Grada Budimpešte s ciljem jačanja prijateljstva i unapređenja međusobne saradnje na svim područjima od interesa za građane ovih gradova.

Dalje su gradski vijećnici razmatrali nekoliko odluka vezanih za regulacione planove. Tako je Gradsko vijeće usvojilo Odluku o usvajanju Regulacionog plana „Kanara“ sa Odlukom o provođenju iste, te Odluku o pristupanju izradi Regulacionog plana „Zabrđe“.

Na današnjoj sjednici nije usvojena Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Čobanija“ sa Odlukom o provođenju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Čobanija”.

U nastavku sjednice, usvojena je Odluka o osnivanju javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata Grada Sarajeva i obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Grada Sarajeva, dopunjena rješenjima iz prihvaćenih, odnosno usvojenih amandmana Administrativne komisije,  a kojom Grad Sarajevo, između ostalog, štiti svoj interes vezano za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata u vlasništvu Grada Sarajeva, te objekata i imovine datih na privremeno ili trajno korištenje ili upravljanje Gradu i efikasniju realizaciju komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa u nadležnosti Grada Sarajeva.

02 J

Gradsko vijeće je usvojilo Odluku o podizanju Spomenika bosanskim specijalcima. Naime, Udruženje veterana – Veterani odreda policije „Bosna“ Kantona Sarajevo je, putem Općine Centar Sarajevo, podnijelo Inicijativu za podizanje spomenika bosanskim specijalcima.  Predložena mikrolokacija za podizanje spomenika nalazi se u parku pored II Gimnazije.

Dalje su, gradski vijećnici, putem  izvještaja upoznati o provođenju Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama na području Grada Sarajeva.

Gradsko vijeće je razmotrilo, te  usvojilo Izvještaj o preduzetim aktivnostima i toku priprema za održavanje EYOF 2019 za period 01.04. – 30.06.2016. godine. Povodom razmatranja ovog izvještaja gradski vijećnici su upoznati sa održanom konstituirajućom sjednicom organizacionog odbora manifestacije. Usvojen je i Periodični izvještaj o aktivnostima Grada Sarajeva na planu međunarodne saradnje.

Zatim su gradski vijećnici razmotrili Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Vraca“ sa Nacrtom Odluke o provođenju iste, te ga, svojim zaključkom, uputili u javnu raspravu u trajanju od 30 dana. Razmotren je i Nacrt Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Sarajevogas – Bosnalijek“, te zaključkom upućen u javnu raspravu u trajanju  od 15 dana.

U nastavku zasjedanja Gradsko vijeće je razmotrilo nekoliko informacija. Tako je  primljena k znanju Informacija o ustavno pravnom statusu Grada Sarajeva i položaju Grada Sarajeva u sistemu finansiranja s prijedlogom mjera, te Informacija o realizaciji vijećničkih pitanja i inicijativa za period januar – maj 2016. godine.

Primljena je k znanju i Informacija o stanju javnih zelenih površina na području grada Sarajeva, plan i program za održavanje i uređenje istih, te usvojen predloženi zaključak Odbora za javne službe, infrastrukturu i javni saobraćaj kojim se zadužuje Gradonačelnik da, za jednu od sljedećih sjednica Gradskog vijeća, Gradskom vijeću dostavi izvještaj o provođenju gradskih propisa kojim je uređena obaveza Grada Sarajeva za uređenje korita otvorenih vodotoka, kao i lokaliteta na kojima su gradske česme i okruženja spomenika od interesa za Grad Sarajevo kao i drugih komunalnih objekata i javnih površina iz nadležnosti Grada Sarajeva.

03 J

Dalje je primljena k znanju i Informacija o Izvještaju o reviziji finansijskih izvještaja za 2015. godinu, te usvojen predloženi zaključak Odbora za budžet i finansije kojim se zadužuje Gradonačelnik da pripremi program mjera i aktivnosti (sa subjektima i rokovima) koje se trebaju uraditi da se otklone nedostaci evidentirani u razmatranom izvještaju, u kome je i njihovo prevazilaženje predloženo preporukama, te da se s tako pripremljenim Programom, koji će biti upućen Uredu za reviziju, upozna Gradsko vijeće, odnosno Odbor za budžet i finansije u pripremi sjednice Gradskog vijeća.

Na kraju su upućena određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative. Tako je, između ostalih, gradski vijećnik Velija Katica uputio inicijativu da se hrabrom mladiću Muhamedu Kunovcu dodjeli nagrada „Graham Bamford“, za iskazanu izuzetnu građansku hrabrost prilikom pružanja pomoći napadnutom taksisti Simeunović Miloradu.