Gradsko vijeće usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Sarajeva za 2017. godinu

 

Na Šestoj sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća, gradski vijećnici su usvojili Odluku o uspostavljanju saradnje između Grada Sarajeva i Grada Sofije, glavnog grada Republike Bugarske, koja je  prva zemlja koja je priznala nezavisnu Bosnu i Hercegovinu. Cilj uspostavljanja saradnje je, između ostalog, jačanje prijateljstva i unapređenje međusobne saradnje na svim područjima od interesa za građane ovih gradova.

U nastavku sjednice, gradski vijećnici su razmatrali Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana “Brdo Hrasno”. Izmjena se odnosi na izuzimanje iz režima zabrane građenja obuhvata stadiona “Grbavica”, čime su stvoreni uslovi za nesmetan nastavak rekonstrukcije stadiona, odnosno uređivanja kompleksa.

Gradsko vijeće je usvojilo Odluku o stavljanju van snage Odluke o Registru budžetskih korisnika Grada Sarajeva.

Na današnjoj sjednici, usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Sarajeva za 2017. godinu,  kako je predložena i dopunjena rješenjem iz usvojenog amandmana Kluba gradskih vijećnika Naše stranke, da se izdvoje sredstva za  postavljanje spomenika Dariju Džamonji i Kemalu Montenu, a što je ranija inicijativa Gradskog vijeća.

Budžet Grada Sarajeva za 2017. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva održanoj u decembru 2016. godine u iznosu od 16.287.139,29 KM. Izmjene i dopune Budžeta Grada Sarajeva za 2017. godinu su razmatrane, budući da je po završetku 2016. godine evidentirano bitno povećanje prihoda u prošloj godini, što je bio osnov za povećanje sredstava Grada Sarajeva u 2017. godini.

Izmjene i dopune budžeta je pratilo i usvajanje Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Sarajava za 2017. godinu, te Odluke o stavljanju van snage Odluke o Registru budžetskih korisnika Grada Sarajeva.

Gradsko vijeće je razmotrilo Prijedlog zajedničkog djelovanja jedinica lokalne samouprave i Kantona Sarajevo, te planiranja i finansiranja razvoja turizma u Sarajevu kojim će se, potpisivanjem Okvirnog Sporazuma, zajednički djelovati na razvijenje i jačanje turističkih potencijala grada Sarajeva. Usvojen je predloženi zaključak Odbora za lokalni biznis i turizam kojim se zadužuje Gradonačelnik da tekst Okvirnog sporazuma koji je sadržan u razmatranom materijalu razradi, u saradnji sa predloženim stranama u sporazumu, te predloži Gradskom vijeću davanje saglasnosti na tako usklađen tekst sporazuma.

Dalje su, gradski vijećnici, putem  periodičnog Izvještaja upoznati o aktivnostima Grada Sarajeva u oblasti međunarodne saradnje. Izvještaj je usvojen.

Zatim je primljena k znanju Informacija o realizaciji vijećničkih pitanja i inicijativa za tekuću godinu.

Na kraju su upućena određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative. Tako je, između ostalih, na prijedlog Odbora za urbanizam i upotrebu lokalnog zemljišta usvojen zaključak kojim se zadužuje Gradonačelnik da pripremi Informaciju o statusu započetih procesa u organima Grada Sarajeva za donošenje regulacionih planova, a prije donošenja Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo  (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 24/17).

 

There are no comments yet.

Leave a Reply