Broj tačke dnevnog reda:
7


Realizacija tačke dnevnog reda:
Vijećnička pitanja i inicijative

Materijal:


Pitanja i inicijative:

Inicijative Gradskog vijeća:

Odgovori:

Izvještaji radnih tijela:

Tema programa rada:

Referentni dokumenti:

Amandmani:

Prijedlog zaključka po temi: