Broj tačke dnevnog reda:
3


Materijal:


Pitanja i inicijative:

Izvještaji radnih tijela:

Tema programa rada:

Referentni dokumenti:

Amandmani: