Broj tačke dnevnog reda:
16


Realizacija tačke dnevnog reda:
Vijećnička pitanja i inicijative

Materijal:Inicijative Gradskog vijeća:

Izvještaji radnih tijela:

Tema programa rada:

Referentni dokumenti:

Amandmani:

Zaključak po temi:

Zaključak Gradskog vijeća uz temu: