Broj tačke dnevnog reda:
10

Pripada sjednici:
Pitanja i inicijative:


Tema programa rada:

Referentni dokumenti:

Amandmani: