Broj tačke dnevnog reda:
2


Realizacija tačke dnevnog reda:
Nije usvojen/a

Materijal:


Pitanja i inicijative:

Odgovori:

Izvještaji radnih tijela:

Tema programa rada:

Referentni dokumenti:

Amandmani: