Broj tačke dnevnog reda:
5


Realizacija tačke dnevnog reda:
Nije uvršten/a u dnevni red

Materijal:


Pitanja i inicijative:

Izvještaji radnih tijela:


Referentni dokumenti:

Amandmani:

Zaključak po temi:

Zaključak Gradskog vijeća uz temu: