Broj tačke dnevnog reda:
8


Pripada najavi sjednice:
Realizacija tačke dnevnog reda:
Nije usvojen/a - usvojen zaključak

Materijal:


Pitanja i inicijative:

Izvještaji radnih tijela:

Tema programa rada:

Referentni dokumenti:

Amandmani:


Zaključak Gradskog vijeća uz temu: