Broj tačke dnevnog reda:
1

Pripada sjednici:

Pripada najavi sjednice:

Materijal:


Pitanja i inicijative:

Izvještaji radnih tijela:

Tema programa rada:

Referentni dokumenti:

Amandmani: