Broj tačke dnevnog reda:
1


Realizacija tačke dnevnog reda:
Usvojen/a



Pitanja i inicijative:

Izvještaji radnih tijela:

Tema programa rada:

Referentni dokumenti:

Amandmani:

Zaključak po temi: