Broj tačke dnevnog reda:
2


Realizacija tačke dnevnog reda:
Nije usvojen/a

Materijal:


Pitanja i inicijative:

Izvještaji radnih tijela:


Referentni dokumenti:

Amandmani:

Zaključak po temi:

Zaključak Gradskog vijeća uz temu: