Broj tačke dnevnog reda:
6


Realizacija tačke dnevnog reda:
Nije usvojen/a - usvojen zaključak

Materijal:


Pitanja i inicijative:

Izvještaji radnih tijela:


Referentni dokumenti:

Amandmani:

Zaključak po temi: