Broj tačke dnevnog reda:
9


Realizacija tačke dnevnog reda:
Primljen/a k znanju



Pitanja i inicijative:

Izvještaji radnih tijela:

Tema programa rada:

Referentni dokumenti:

Amandmani:

Zaključak po temi:

Zaključak Gradskog vijeća uz temu: