Odaberite Radno tijelo:
 • Adnan Talić - Etičko vijeće Gradskog vijeća

 • Adnan Talić - Odbor za informatiku i telematiku Grada Sarajeva

 • Adnan Talić - Mandatno-imunitetska komisija

 • Almedin Miladin - Komisija za odnose s vjerskim zajednicama i crkvama

 • Arijana Talović - Komisija za Statut i akte 2012-2016

 • Avdo Hodžić - Komisija za ljudska prava i slobode 2012-2016

 • Avdo Hodžić - Mandatno imunitetska komisija 2012-2016

 • Bajro Biber - Komisija za međunarodnu suradnju

 • Bajro Biber - Administrativna komisija

 • Bajro Biber - Komisija za Statut i akte

 • Bajro Biber - Kolegij Gradskog vijeća

 • Barbara Peleš Stroil - Komisija za međunarodnu suradnju

 • Barbara Peleš Stroil - Komisija za jednakopravnost spolova

 • Boris Riderle - Komisija za jednakopravnost spolova 2012-2016

 • Branislava Rakonjac - Komisija za jednakopravnost spolova 2012-2016

 • Branislava Rakonjac - Mandatno imunitetska komisija 2012-2016

 • Dado Stojnić - Komisija za izbor i imenovanja

 • Dado Stojnić - Odbor za dodjelu ”Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2017. godini

 • Drago Jurić - Komisija za izbor imenovanja 2012-2016

 • Edina Gabela - Mandatno-imunitetska komisija

 • Edina Gabela - Kolegij Gradskog vijeća

 • Edina Gabela - Administrativna komisija

 • Enes Husejnović - Komisija za izbor imenovanja 2012-2016

 • Enes Peštek - Administrativna komisija

 • Enes Peštek - Odbor za društvene djelatnosti

 • Enes Peštek - Komisija za ljudska prava i slobode

 • Gradimir Gojer - Komisija za izbor imenovanja 2012-2016

 • Hazim Bahtanović - Komisija za međunarodnu suradnju

 • Hazim Bahtanović - Odbor za urbanizam i upotrebu lokalnog zemljišta

 • Hazim Bahtanović - Odbor za budžet i finansije

 • Igor dr.Gavrić - Administrativna komisija

 • Igor dr.Gavrić - Odbor za urbanizam i upotrebu lokalnog zemljišta

 • Igor dr.Gavrić - Kolegij Gradskog vijeća

 • Jusuf Lošić - Mandatno imunitetska komisija 2012-2016

 • Lana Velić - Komisija za spomenike

 • Lana Velić - Kolegij Gradskog vijeća

 • Mira Jurić - Komisija za izbor i imenovanja

 • Mira Jurić - Administrativna komisija

 • Mira Jurić - Odbor za dodjelu ”Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2017. godini

 • Mira Jurić - Kolegij Gradskog vijeća

 • Miro Lazović - Komisija za Statut i akte 2012-2016

 • Miro Lazović - Komisija za međunarodnu suradnju

 • Miro Lazović - Komisija za ljudska prava i slobode

 • Miro Lazović - Kolegij Gradskog vijeća

 • Miroslav Živanović - Komisija za izbor i imenovanja

 • Miroslav Živanović - Komisija za izbor imenovanja 2012-2016

 • Miroslav Živanović - Odbor za dodjelu ”Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2017. godini

 • Miroslav Živanović - Odbor za budžet i finansije

 • Nebojša Simić - Komisija za ljudska prava i slobode 2012-2016

 • Nihad Uk - Administrativna komisija

 • Nihad Uk - Komisija za Statut i akte

 • Nuko Grebović - Mandatno-imunitetska komisija

 • Nuko Grebović - Odbor za javne službe, infrastrukturu i javni saobraćaj

 • Nuko Grebović - Komisija za jednakopravnost spolova

 • Omer Pajević - Mandatno imunitetska komisija 2012-2016

 • Reuf Hafizović - Odbor za javne službe, infrastrukturu i javni saobraćaj

 • Reuf Hafizović - Komisija za spomenike

 • Reuf Hafizović - Komisija za odnose s vjerskim zajednicama i crkvama

 • Samir Fazlić - Odbor za društvene djelatnosti

 • Samir Fazlić - Odbor za javne službe, infrastrukturu i javni saobraćaj

 • Sanela Fijuljanin - Komisija za međunarodnu suradnju

 • Sanela Fijuljanin - Odbor za javne službe, infrastrukturu i javni saobraćaj

 • Sanela Fijuljanin - Komisija za Statut i akte

 • Sanja Lazar - Komisija za izbor imenovanja 2012-2016

 • Sead Srna - Komisija za spomenike

 • Sead Srna - Kolegij Gradskog vijeća

 • Slaven Kovačević - Komisija za izbor imenovanja 2012-2016

 • Snežana Omukić - Administrativna komisija

 • Snežana Omukić - Mandatno-imunitetska komisija

 • Srđan Simonović - Odbor za javne službe, infrastrukturu i javni saobraćaj

 • Srđan Simonović - Komisija za pitanja mladih

 • Srđan Simonović - Komisija za jednakopravnost spolova

 • Srđan Srdić - Komisija za međunarodnu suradnju

 • Srđan Srdić - Komisija za izbor i imenovanja

 • Srđan Srdić - Odbor za dodjelu ”Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2017. godini

 • Srđan Srdić - Kolegij Gradskog vijeća

 • Stjepan Kljuić - Komisija za odnose sa vjerskim zajednicama i crkvama 2012-2016

 • Stjepan Kljuić - Mandatno imunitetska komisija 2012-2016

 • Suvad Kerla - Mandatno imunitetska komisija 2012-2016

 • Tea Dreković - Komisija za izbor i imenovanja

 • Tea Dreković - Odbor za dodjelu ”Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2017. godini

 • Tea Dreković - Odbor za lokalni biznis i turizam

 • Tea Dreković - Kolegij Gradskog vijeća

 • Toni Vukadin - Mandatno-imunitetska komisija

 • Toni Vukadin - Komisija za Statut i akte

 • Toni Vukadin - Etičko vijeće Gradskog vijeća

 • Vedad Deljković - Odbor za informatiku i telematiku Grada Sarajeva

 • Vedad Deljković - Odbor za lokalni biznis i turizam

 • Vedran Dodik - Etičko vijeće Gradskog vijeća

 • Vedran Dodik - Komisija za jednakopravnost spolova

 • Vedran Dodik - Komisija za ljudska prava i slobode

 • Vedran Dodik - Kolegij Gradskog vijeća

 • Velija Katica - Komisija za izbor i imenovanja

 • Velija Katica - Komisija za međunarodnu suradnju

 • Velija Katica - Komisija za izbor imenovanja 2012-2016

 • Velija Katica - Odbor za dodjelu ”Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2017. godini

 • Velija Katica - Kolegij Gradskog vijeća

 • Vernes Ćosić - Komisija za odnose sa vjerskim zajednicama i crkvama 2012-2016

 • Vernes Ćosić - Mandatno imunitetska komisija 2012-2016

 • Vibor Handžić - Komisija za izbor i imenovanja

 • Vibor Handžić - Mandatno-imunitetska komisija

 • Vibor Handžić - Odbor za dodjelu ”Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2017. godini