Odaberite filter za pretragu

Sastaviobavezno polje *

Statusi

Programi rada

Oblasti

Pretraga po sadržaju ili naslovu teme


 ODLUKE O IZBORU I IMENOVANJU
 IZVJEŠTAJ O SARADNJI I ODNOSIMA GRADA SARAJEVA SA NACIONALNIM MANJINAMA
 IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA POMOĆI PORODILJAMA/ MAJKAMA NA PODRUČAJU GRADA SARAJEVA
 INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA NA REALIZACIJI AKCIONOG PLANA RODNE RAVNOPRAVNOSTI GRADA SARAJEVA
 ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM OBILJEŽAVANJA DANA GRADA SARAJEVA U 2018. GODINI (prijedlog)
 INFORMACIJA O PROVOĐENJU AKTIVNOSTI NA REALIZACIJI CILJEVA ZACRTANIH U ODLUCI GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA O VI. FAZI PROJEKTA ”SARAJEVO ZDRAVI GRAD” MREŽE ZDRAVIH GRADOVA SVJETSKE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE (INFORMATIVNI MATERIJAL)
 IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROJEKTA SLUŽBENE ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE U GRADSKOM VIJEĆU GRADA SARAJEVA
 INFORMACIJA O IMPLEMENTACIJI PROJEKTA GRAD/OPĆINA PO MJERI DJETETA
 INFORMACIJA O SARADNJI I ODNOSIMA ORGANA GRADA SARAJEVA SA VJERSKIM ZAJEDNICAMA I CRKVAMA
 INFORMACIJA O REALIZACIJI AKTIVNOSTI NA UNAPREĐENJU KVALITETA ŽIVOTA STANOVNIKA GRADA SARAJEVA U TREĆOJ ŽIVOTNOJ DOBI SA PRIJEDLOGOM MJERA
 ETIČKI KODEKS IZABRANIH ZVANIČNIKA ORGANA GRADA SARAJEVA (prijedlog)
 INFORMACIJA O STANJU PROJEKTA JEDINSTVENOG INFORMACIONOG SISTEMA GRADA SARAJEVA SA PRIJEDLOGOM MJERA
 INFORMACIJA O STANJU OPREMLJENOSTI ORGANA GRADA SARAJEVA SA KOMPJUTERSKOM OPREMOM, KOMPJUTERSKIM PROGRAMIMA I APLIKATIVNIM PROGRAMIMA S PRIJEDLOGOM MJERA ZA POBOLJŠANJE STANJA
 ETIČKI KODEKS IZABRANIH ZVANIČNIKA ORGANA GRADA SARAJEVA (nacrt)
 INFORMACIJA O REALIZACIJI PROJEKTA USPOSTAVLJANJA INFORMACIONOG MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG SUDA ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU U SARAJEVU
 IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI DANA OTVORENIH VRATA ZA UDRUŽENJA I FONDACIJE U GRADU SARAJEVU
 INFORMACIJA O SARADNJI SA AARHAUS CENTROM IZ OBLASTI ZAŠTITE OKOLIŠA NA PODRUČJU GRADA SARAJEVA
 INFORMACIJA O STANJU ZDRAVLJA MLADIH U GRADU SARAJEVU U SEGMENTU PROMOCIJE ODGOVARAJUĆE ISHRANE I FIZIČKE AKTIVNOSTI
 PROGRAM POMOĆI PORODILJAMA/MAJKAMA NA PODRUČJU GRADA SARAJEVA
 ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI PROJEKTA PODIZANJA SPOMENIKA UBIJENIM GRAĐANIMA GRADA SARAJEVA 1992-1995 (prijedlog)
 ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI PROJEKTA PODIZANJA SPOMENIKA OSNIVAČU SARAJEVA ISA-BEGU ISHAKOVIĆU (prijedlog)
 INFORMACIJA O PROVOĐENJU KALENDARA OBILJEŽAVANJA DATUMA I DOGAĐAJA OD ZNAČAJA ZA GRAD SARAJEVO
 PROGRAM MEĐUNARODNE SARADNJE GRADA SARAJEVA ZA 2018. GODINU (nacrt)
 PERIODIČNI IZVJEŠTAJI O AKTIVNOSTIMA GRADA SARAJEVA U OBLASTI MEĐUNARODNE SARADNJE
 INFORMACIJA ZA 2016. GODINU O AKTIVNOSTIMA GRADA SARAJEVA U OKVIRU MEĐUNARODNIH ASOCIJACIJA ČIJI JE ČLAN SA PRIJEDLOGOM MJERA
 IZVJEŠTAJ O AKTIVNOSTIMA GRADA SARAJEVA U OBLASTI MEĐUNARODNE SARADNJE U 2016. GODINI
 PROGRAM MEĐUNARODNE SARADNJE GRADA SARAJEVA ZA 2017. GODINU (prijedlog)
 ODLUKA O OBRAZOVANJU ODBORA ZA DODJELU ”ŠESTOAPRILSKE NAGRADE GRADA SARAJEVA” U 2018. GODINI (prijedlog)
 ODLUKE O DODJELI PRIZNANJA I NAGRADA GRADA SARAJEVA U 2017. GODINI (prijedlog)
 ODLUKA O DODJELI ”ŠESTOAPRILSKE NAGRADE GRADA SARAJEVA” U 2017. GODINI (prijedlog)
 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU JP ”OLIMPIJSKI BAZEN OTOKA” D.O.O SARAJEVO ZA 2016. GODINU
 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE, ZAŠTITU I ODRŽAVANJE OBJEKATA GRADA SARAJEVA I OBAVLJANJE KOMUNALNIH I DRUGIH DJELATNOSTI OD JAVNOG INTERESA GRADA SARAJEVA ”SARAJEVO” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
 POLOŽAJ GRADA SARAJEVA U SKLOPU TURISTIČKE ZAJEDNICE KANTONA SARAJEVO
 PRIJEDLOG ZAJEDNIČKOG DJELOVANJA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I KANTONA SARAJEVO, TE PLANIRANJA I FINANSIRANJA RAZVOJA TURIZMA U SARAJEVU
 INFORMACIJA O STANJU TURIZMA S PRIJEDLOGOM MJERA
 ANALIZA PRIVREDNIH KRETANJA NA PODRUČJU GRADA SARAJEVA ZA PERIOD 2014.-2016. GODINA
 INFORMACIJA O STANJU PRIVREDE I ZAPOŠLJAVANJA U GRADU SARAJEVU ZA 2016. GODINU
 IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROJEKTA STIPENDIRANJA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ 2016/2017. GODINI
 INFORMACIJA O UPISU UČENIKA U SREDNJE ŠKOLE NA PODRUČJU GRADA SARAJEVA U ŠKOLSKOJ 2016./2017. GODINI
 INFORMACIJA O USPJEHU UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA NA PODRUČJU GRADA SARAJEVA U ŠKOLSKOJ 2015./2016. GODINI
 ODLUKA O IZBORU ČLANOVA KOMISIJE ZA DODJELU STIPENDIJE IZ REDA GRADSKIH VIJEĆNIKA
 IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROJEKTA STIPENDIRANJA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ 2015/2016. GODINI
 IZVJEŠTAJ O PREDUZETIM AKTIVNOSTIMA I TOKU PRIPREMA ZA ODRŽAVANJE EYOF 2019
 IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU ODLUKE O UTVRĐIVANJU SPORTSKIH MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD SARAJEVO U 2016. GODINI
 IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA MANIFESTACIJE OBILJEŽAVANJA 6. APRILA – DANA GRADA SARAJEVA U 2017. GODINI
 INFORMACIJA O REALIZACIJI PRENOSA OSNIVAČKIH PRAVA HISTORIJSKOG MUZEJA BOSNE I HERCEGOVINE NA GRAD SARAJEVO
 INFORMACIJA O PROVOĐENJU ODLUKE GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA O UTVRĐIVANJU I SUFINANSIRANJU KULTURNIH MANIFESTACIJA OD POSEBNOG INTERESA ZA GRAD SARAJEVO U 2016.GODINI
 IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU ODLUKE O USLOVIMA I POSTUPKU PRIHVATANJA POKROVITELJSTVA GRADA SARAJEVA U 2016. GODINI ZA OBLAST KULTURE
 INFORMACIJA O USPOSTAVLJANJU I RADU INTERNE REVIZIJE
 ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDŽETA GRADA SARAJEVA ZA 2017. GODINU (prijedlog)
 ODLUKA O IZVRŠAVANJU BUDŽETA GRADA SARAJEVA ZA 2018. GODINU (prijedlog)
 BUDŽET GRADA SARAJEVA ZA 2018. GODINU (prijedlog)
 ODLUKA O IZVRŠAVANJU BUDŽETA GRADA SARAJEVA ZA 2018. GODINU (nacrt)
 BUDŽET GRADA SARAJEVA ZA 2018. GODINU (nacrt)
 INFORMACIJA O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA SARAJEVA ZA I, II I III KVARTAL 2017. GODINE
 IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA SARAJEVA ZA 2016. GODINU
 IZVJEŠTAJ O VRŠENJU KOMUNALNOG INSPEKCIJSKOG NADZORA ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2017. GODINE
 INFORMACIJA O PRIPREMLJENOSTI KJKP I DRUGIH SLUŽBI ZA ZIMSKI PERIOD
 ELABORAT O PRIVREMENOM KORIŠTENJU JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU GRADA SARAJEVA (prijedlog)
 ELABORAT O POSTAVLJANJU REKLAMNIH PANOA I DRUGIH OBJEKATA (prijedlog)
 ELABORAT O PRIVREMENOM KORIŠTENJU JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU GRADA SARAJEVA (nacrt)
 ELABORAT O POSTAVLJANJU REKLAMNIH PANOA I DRUGIH OBJEKATA (nacrt)
 INFORMACIJA O IZGRADNJI BICIKLISTIČKE STAZE NA POTEZU NEDŽARIĆI–SKENDERIJA
 IZVJEŠTAJ O AKTIVNOSTIMA NA REALIZACIJI PROJEKTA ”TREBEVIĆKA ŽIČARA”
 ODLUKA O PRISTUPANJU PROJEKTU PODIZANJA SPOMENIKA U UBIJENIM GRAĐANIMA SARAJEVA 1992-1995 (prijedlog)
 INFORMACIJA O REALIZACIJI INICIJATIVA ZA PODIZANJE SPOMENIKA U GRADU, ZA MANDAT 2012-2016, S OSVRTOM NA NELEGALNO POSTAVLJANJE SPOMENIKA
 ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI REGULACIONOG PLANA ”POFALIĆI – CIGLANE” (prijedlog)
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA ”BRDO HRASNO” S ODLUKOM O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA ”BRDO HRASNO” (prijedlog)
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA ”RELJEVO” S ODLUKOM O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA ”RELJEVO” (prijedlog)
 ODLUKA O USVAJANJU ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI REGULACIONOG PLANA ”SAOBRAĆAJNI CENTAR” (nacrt)
 ODLUKA O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA ”HEPOK ČENGIĆ VILA III” S ODLUKOM O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA ”HEPOK ČENGIĆ VILA III” (SKRAĆENI POSTUPAK) (prijedlog)
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA ”ALIPAŠIN MOST I” S ODLUKOM O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA ”ALIPAŠIN MOST I” (nacrt)
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA ”ŠVRAKINO SELO ANEKS” S ODLUKOM O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA ”ŠVRAKINO SELO ANEKS” (prijedlog)
 ODLUKA O USVAJANJU ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI REGULACIONOG PLANA ”SAOBRAĆAJNI CENTAR” (nacrt)
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA ”BOJNIK II” S ODLUKOM O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA ”BOJNIK II” (prijedlog)
 ELABORAT O KORIŠTENJU JAVNIH POVRŠINA ZA POSTAVLJANJE SLOBODNOSTOJEĆIH REKLAMNIH PANOA I SLOBODNOSTOJEĆIH DISPLEJA (prijedlog)
 ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI REGULACIONOG PLANA ”PRIVREDNA ZONA RAJLOVAC” (prijedlog)
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA ”ZABRĐE” S ODLUKOM O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA ”ZABRĐE” (nacrt)
 ODLUKA O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA ”GRADSKI CENTAR MARIJIN DVOR” za lokalitet Kvadrant ”B” S ODLUKOM O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA ”GRADSKI CENTAR MARIJIN DVOR” za lokalitet Kvadrant ”B” (prijedlog)
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA ”CENTAR NOVO SARAJEVO” S ODLUKOM O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA ”CENTAR NOVO SARAJEVO’ (nacrt)
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA ”HALILOVIĆI I” S ODLUKOM O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA ”HALILOVIĆI I” (nacrt)
 ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI REGULACIONOG PLANA ”PRIVREDNA ZONA RAJLOVAC” (nacrt)
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA ”KVADRANT C-MARIJIN DVOR” S ODLUKOM O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA ”KVADRANT C-MARIJIN DVOR” (nacrt)
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA ”RTV” S ODLUKOM O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA ”RTV” (nacrt)
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA ”ALIFAKOVAC-BABIĆA BAŠTA” S ODLUKOM O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA ”ALIFAKOVAC- BABIĆA BAŠTA” (prijedlog)
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA ”SOUKBUNAR” S ODLUKOM O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA ”SOUKBUNAR” (nacrt)
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA ”ŠVRAKINO SELO MLAKVE” S ODLUKOM O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA ”ŠVRAKINO SELO MLAKVE” (nacrt)
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA ”GORNJE TELALOVO POLJE I” S ODLUKOM O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA ”GORNJE TELALOVO POLJE I” (nacrt)
 ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI REGULACIONOG PLANA ”POFALIĆI-CIGLANE” (nacrt)
 ODLUKA O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA ”KOVAČIĆI – CENTAR” S ODLUKOM O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA ”KOVAČIĆI – CENTAR” (SKRAĆENI POSTUPAK) (prijedlog)
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA ”ALIPAŠIN MOST VI” S ODLUKOM O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA ”ALIPAŠIN MOST VI” (prijedlog)
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA ”ALIPAŠIN MOST V” S ODLUKOM O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA ”ALIPAŠIN MOST V” (prijedlog)
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA „RAJLOVAC III“ S ODLUKOM O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA ”RAJLOVAC III” (prijedlog)
 ODLUKA O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA „KVADRANT C1 – MARIJIN DVOR“ S ODLUKOM O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA „KVADRANT C1- MARIJIN DVOR“ – LOKALITET AC QUATTRO (SKRAĆENI POSTUPAK) (prijedlog)
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA ”BRDO HRASNO” S ODLUKOM O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA ”BRDO HRASNO” (nacrt)
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA ”SOKOLJE” S ODLUKOM O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA ”SOKOLJE” (prijedlog)
 ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA „KOVAČIĆI – CENTAR“ (SKRAĆENI POSTUPAK) (prijedlog)
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA ”RELJEVO” S ODLUKOM O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA ”RELJEVO (nacrt)
 ODLUKA O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA ”GRADSKI CENTAR MARIJIN DVOR” za lokalitet Kvadrant ”B” S ODLUKOM O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA ”GRADSKI CENTAR MARIJIN DVOR” za lokalitet Kvadrant ”B” (nacrt)
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA ”VRACA” S ODLUKOM O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA ”VRACA” (prijedlog)
 ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA ”KVADRANT C1–MARIJIN DVOR”-LOKALITET AC QUATTRO (SKRAĆENI POSTUPAK) (prijedlog)
 ODLUKA O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA ”ČOBANIJA” S ODLUKOM O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA ”ČOBANIJA” (SKRAĆENI POSTUPAK) (prijedlog)
 ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI REGULACIONOG PLANA ”HALILOVIĆI I” (prijedlog)
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA ”ŠVRAKINO SELO ANEKS” S ODLUKOM O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA ”ŠVRAKINO SELO ANEKS” (nacrt)
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA ”BOJNIK II” S ODLUKOM O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA ”BOJNIK II” (nacrt)
 ODLUKA O IZMJENI STATUTA GRADA SARAJEVA (nacrt)
 ODLUKA O IZMJENI STATUTA GRADA SARAJEVA (prijedlog)
 IZVJEŠTAJ O PRIMJENI ODLUKE O UPOTREBI GRBA, IMENA I ISTICANJU ZASTAVE GRADA SARAJEVA
 INICIJATIVA NADLEŽNIM NIVOIMA VLASTI U BOSNI I HERCEGOVINI ZA PRISTUPANJE IZRADI I DONOŠENJU ZAKONA O GLAVNOM GRADU BOSNE I HERCEGOVINE I ZAKONA O GLAVNOM GRADU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
 ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI SLUŽBE GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA (prijedlog)
 ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI PRAVOBRANILAŠTVA GRADA SARAJEVA (prijedlog)
 ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU SLUŽBE GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA (prijedlog)
 ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU PRAVOBRANILAŠTVA GRADA SARAJEVA ILI ODLUKE O OSNIVANJU PRAVOBRANILAŠTVA GRADA SARAJEVA (prijedlog)
 IZVJEŠTAJ O STANJU U DRŽAVNOJ SLUŽBI U GRADU SARAJEVU
 PROGRAM RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA ZA 2018. GODINU (prijedlog)
 IZVJEŠTAJ O OSTVARENOM NAPRETKU U REALIZACIJI STRATEGIJE RAZVOJA GRADA SARAJEVA 2012-2020
 PROGRAM RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA ZA 2018. GODINU (nacrt)
 INFORMACIJA O REALIZACIJI VIJEĆNIČKIH PITANJA I INICIJATIVA ZA TEKUĆU GODINU
 POLITIKA GRADA SARAJEVA ZA MANDATNI PERIOD 2016-2020 ( prijedlog)
 POLITIKA GRADA SARAJEVA ZA MANDATNI PERIOD 2016-2020 (nacrt)
 IZVJEŠTAJ O RADU PRAVOBRANILAŠTVA GRADA SARAJEVA ZA 2016. GODINU
 IZVJEŠTAJ O OSTVARIVANJU POLITIKE GRADA SARAJEVA I AKTIVNOSTIMA GRADONAČELNIKA GRADA SARAJEVA ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2016. GODINE
 IZVJEŠTAJ O RADU GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA ZA 2016. GODINU
 PROGRAM RADA PRAVOBRANILAŠTVA GRADA SARAJEVA ZA 2017. GODINU (KAO INFORMATIVNI MATERIJAL)
 PROGRAM RADA GRADONAČELNIKA GRADA SARAJEVA ZA 2017. GODINU (KAO INFORMATIVNI MATERIJAL)
 ODLUKA O IZVRŠAVANJU BUDŽETA GRADA SARAJEVA ZA 2017. GODINU(nacrt)
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA ”STAMBENA ZONA ŠIP” S ODLUKOM O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA ”STAMBENA ZONA ŠIP” (prijedlog)
 INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA GRADA SARAJEVA VEZANO ZA OBJEKT VIJEĆNICE
 IZVJEŠTAJ O SARADNJI I ODNOSIMA GRADA SARAJEVA SA NACIONALNIM MANJINAMA
 INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA NA REALIZACIJI AKCIONOG PLANA RODNE RAVNOPRAVNOSTI GRADA SARAJEVA
 IZVJEŠTAJ – IMPLEMENTACIJA PROJEKTA SLUŽBENE ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE U GRADSKOM VIJEĆU
 IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROJEKATA IZ OBLASTI ZAŠTITE OKOLIŠA U SARADNJI SA AARHUS CENTROM NA PODRUČJU GRADA SARAJEVA
 IZVJEŠTAJ O SARADNJI I ODNOSIMA ORGANA GRADA SARAJEVA SA VJERSKIM ZAJEDNICAMA I CRKVAMA
 IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA MJERA I AKTIVNOSTI NA UNAPREĐENJU KVALITETA ŽIVOTA STANOVNIKA GRADA SARAJEVA U TREĆOJ ŽIVOTNOJ DOBI
 IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA DJELOVANJA NA UNAPREĐENJU ZDRAVLJA MLADIH U GRADU SARAJEVU U SEGMENTU PROMOCIJE ODGOVARAJUĆE ISHRANE I FIZIČKE AKTIVNOSTI
 ODLUKA O UPRAVLJANJU VIJEĆNICOM
 IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI CILJEVA ZACRTANIH U ODLUCI GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA O PRISTUPANJU VI FAZI PROJEKTA ,,SARAJEVO ZDRAVI GRAD” MREŽE ZDRAVIH GRADOVA SVJETSKE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE
 ODLUKA O DANU OTVORENIH VRATA ZA UDRUŽENJA I FONDACIJE U GRADU SARAJEVU
 PROGRAM POMOĆI PORODILJAMA MAJKAMA NA PODRUČAJU GRADA SARAJEVA
 ODLUKA O UPRAVLJANJU VIJEĆNICOM
 INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA GRADA SARAJEVA U OBLASTI MEĐUNARODNE SARADNJE
 PROGRAM MEĐUNARODNE SARADNJE GRADA SARAJEVA ZA 2017. GODINU(nacrt)
 PERIODIČNI IZVJEŠTAJI O AKTIVNOSTIMA GRADA SARAJEVA NA PLANU MEĐUNARODNE SARADNJE
 INFORMACIJA ZA 2015. GODINU O AKTIVNOSTIMA GRADA SARAJEVA U OKVIRU MEĐUNARODNIH ASOCIJACIJA ČIJI JE ČLAN S PRIJEDLOGOM MJERA
 IZVJEŠTAJ O AKTIVNOSTIMA GRADA SARAJEVA U OBLASTI SARADNJE U INOSTRANSTVU U 2015. GODINI
 ODLUKA O IMENOVANJU ODBORA ZA DODJELU ,,ŠESTOAPRILSKE NAGRADE GRADA SARAJEVA“ U 2017. GODINI
 ODLUKA O DODJELI „ŠESTOAPRILSKE NAGRADE GRADA SARAJEVA“ U 2016. GODINI
 PROGRAM MEĐUNARODNE SARADNJE GRADA SARAJEVA ZA 2017. GODINU
 PERIODIČNI IZVJEŠTAJI O AKTIVNOSTIMA GRADA SARAJEVA NA PLANU MEĐUNARODNE SARADNJE
 INFORMACIJA ZA 2015. GODINU O AKTIVNOSTIMA GRADA SARAJEVA U OKVIRU MEĐUNARODNIH ASOCIJACIJA ČIJI JE ČLAN S PRIJEDLOGOM MJERA
 IZVJEŠTAJ O AKTIVNOSTIMA GRADA SARAJEVA U OBLASTI SARADNJE U INOSTRANSTVU U 2015. GODINI
 PROGRAM MEĐUNARODNE SARADNJE GRADA SARAJEVA ZA 2016. GODINU(prijedlog)
 ODLUKA O IMENOVANJU ODBORA ZA DODJELU ,,ŠESTOAPRILSKE NAGRADE GRADA SARAJEVA“ U 2017. GODINI
 ODLUKE O DODJELI PRIZNANJA I NAGRADA GRADA SARAJEVA U 2016. GODINI
 ODLUKA O DODJELI „ŠESTOAPRILSKE NAGRADE GRADA SARAJEVA“ U 2016. GODINI
 INFORMACIJA O NEPOKRETNOJ IMOVINI KOJA JE U VLASNIŠTVU GRADA ILI S KOJOM GRAD UPRAVLJA ILI RASPOLAŽE, TE NEPOKRETNOM IMOVINOM U KOJU JE U PROTEKLOM PERIODU GRAD SARAJEVO ULAGAO BUDŽETSKA SREDSTVA
 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU JP ,,OLIMPIJSKI BAZEN OTOKA” D.O.O. SARAJEVO ZA 2015. GODINU
 IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU ODLUKE O KUĆNOM REDU U STAMBENIM ZGRADAMA NA PODRUČJU GRADA SARAJEVA
 INFORMACIJA O STANJU TURIZMA S PRIJEDLOGOM MJERA
 INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA SERDA-e ZA 2015. GODINU
 INFORMACIJA O STANJU PRIVREDE I ZAPOŠLJAVANJA U GRADU SARAJEVU ZA 2015. GODINU
 PROGRAM STIPENDIRANJA UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA ZA 2016. GODINU (BEZ POSREDOVANJA FONDACIJE ,,IKRE”)
 IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROJEKTA STIPENDIRANJA UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA ZA 2015. GODINU
 INFORMACIJA O USPJEHU UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA NA PODRUČJU GRADA SARAJEVA U ŠKOLSKOJ 2014./2015. GODINI
 INFORMACIJA O UPISU UČENIKA U SREDNJE ŠKOLE S PODRUČJA GRADA SARAJEVA U ŠKOLSKOJ 2015./2016. GODINI
 IZVJEŠTAJ O PREDUZETIM AKTIVNOSTIMA I TOKU PRIPREME ZA ODRŽAVANJE EYOF 2019 GODINE
 IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU ODLUKE O UTVRĐIVANJU SPORTSKIH MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD SARAJEVO U 2015. GODINI
 INFORMACIJA O NAČINU REALIZACIJE I OBEZBJEĐIVANJU SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE EYOF-a U 2019. GODINI
 PROGRAM OBILJEŽAVANJA SPORTSKIH DOGAĐAJA OD ZNAČAJA ZA GRAD SARAJEVO I ČETIRI GRADSKE OPĆINE
 ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM OBILJEŽAVANJA DANA GRADA SARAJEVA U 2017. GODINI (prijedlog)
 IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA MANIFESTACIJE OBILJEŽAVANJA 6. APRILA – DANA GRADA SARAJEVA U 2016. GODINI
 IZVJEŠTAJ O KULTURNIM MANIFESTACIJAMA OD POSEBNOG INTERESA ZA GRAD SARAJEVO U 2015. GODINI
 IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU ODLUKE O USLOVIMA I POSTUPKU PRIHVATANJA POKROVITELJSTVA GRADA SARAJEVA U 2015. GODINI ZA OBLAST KULTURE
 PROGRAM OBILJEŽAVANJA KULTURNIH DOGAĐAJA OD ZNAČAJA ZA GRAD SARAJEVO I ČETIRI GRADSKE OPĆINE
 ODLUKA O IZVRŠAVANJU BUDŽETA GRADA SARAJEVA ZA 2017. GODINU (prijedlog)
 BUDŽET GRADA SARAJEVA ZA 2017. GODINU (prijedlog)
 ODLUKA O IZVRŠAVANJU BUDŽETA GRADA SARAJEVA ZA 2017. GODINU (nacrt)
 BUDŽET GRADA SARAJEVA ZA 2017. GODINU (nacrt)
 INFORMACIJA O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA SARAJEVA ZA ŠEST MJESECI 2016. GODINE
 ODLUKA O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA BUDŽETA GRADA SARAJEVA ZA 2016. GODINU(prijedlog)
 ODLUKA O IZVRŠAVANJU BUDŽETA GRADA SARAJEVA ZA 2016. GODINU (prijedlog)
 BUDŽET GRADA SARAJEVA ZA 2016. GODINU (prijedlog)
 IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA SARAJEVA ZA 2015. GODINU
 ODLUKA O IZVRŠAVANJU BUDŽETA GRADA SARAJEVA ZA 2016. GODINU (nacrt)
 BUDŽET GRADA SARAJEVA ZA 2016. GODINU (nacrt)
 INFORMACIJA O PRIPREMLJENOSTI JAVNIH KOMUNALNIH PREDUZEĆA I DRUGIH SLUŽBI ZA ZIMSKI PERIOD
 INFORMACIJA O STANJU JAVNIH ZELENIH POVRŠINA NA PODRUČJU GRADA SARAJEVA, PLAN I PROGRAM ZA ODRŽAVANJE I UREĐENJE ISTIH
 INFORMACIJA O STANJU I ODRŽAVANJU CESTA NA PODRUČJU GRADA SARAJEVA
 INFORMACIJA O STANJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GRADU SARAJEVU (UKONTEKSTU BESPRAVNE GRADNJE, PRIJETEĆIH KLIZIŠTA, REKONSTRUKCIJE ULICA I DRUGIH RIZIČNIH FAKTORA)
 INFORMACIJA O STANJU KOMUNALNE HIGIJENE, PLAN I PROGRAM RADA, S NAGLASKOM NA ČIŠĆENJE PODRUČJA GRADA SARAJEVA
 INFORMACIJA O STANJU SAOBRAĆAJA U GRADU SARAJEVU S PRIJEDLOGOM MJERA ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA GUŽVI NA SAOBRAĆAJNICAMA, S POSEBNIM OSVRTOM NA MOGUĆNOST IZGRADNJE KRUŽNIH TOKOVA
 INFORMACIJA O PROVEDBI DERATIZACIJE I DEZINSEKCIJE JAVNIH POVRŠINA I KORITA RIJEKE MILJACKE
 ODLUKA O USVAJANJU ELABORATA O POSTAVLJANJU REKLAMNIH PANOA I DRUGIH SADRŽAJA UZ UREĐENA KORITA VODOTOKA IZ NADLEŽNOSTI GRADA SARAJEVA (prijedlog)
 ODLUKA O USVAJANJU ELABORATA O POSTAVLJANJU REKLAMNIH PANOA I DRUGIH SADRŽAJA UZ UREĐENA KORITA VODOTOKA IZ NADLEŽNOSTI GRADA SARAJEVA (nacrt)
 IZVJEŠTAJ O VRŠENJU KOMUNALNOG INSPEKCIJSKOG NADZORA ZA PERIOD JANUAR – DECEMBAR 2016. GODINE
 ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SPOMENICIMA OD ZNAČAJA ZA GRAD SARAJEVO (prijedlog)
 IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROJEKTA „TREBEVIĆKA ŽIČARA“
 ELABORAT O PRIVREMENOM KORIŠTENJU JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU GRADA SARAJEVA
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA „GORNJE TELALOVO POLJE I“ S ODLUKOM O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA „GORNJE TELALOVO POLJE I“(nacrt)
 PROGRAM RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA ZA 2017. GODINU (prijedlog)
 PROGRAM RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA ZA 2017. GODINU (nacrt)
 INFORMACIJA O REALIZACIJI VIJEĆNIČKIH PITANJA I INICIJATIVA ZA TEKUĆU GODINU
 IZVJEŠTAJ O RADU PRAVOBRANILAŠTVA GRADA SARAJEVA ZA 2015. GODINU
 IZVJEŠTAJ O OSTVARIVANJU POLITIKE GRADA SARAJEVA I AKTIVNOSTIMA GRADONAČELNIKA GRADA SARAJEVA ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2015. GODINE
 INFORMACIJA O PROBLEMU NAPUŠTENIH PASA U GRADU SARAJEVU
 PROGRAM ODRŽAVANJA GROBALJA OD LOKALNOG ZNAČAJA ZA GRAD SARAJEVO ZA 2016. GODINU, S PRIJEDLOGOM MJERA (sa informativnim materijalom o odnosu gradskih općina prema programu koji se predlaže u smislu stvaranja uvjeta za osiguravanje finansijskih sredstava kroz sporazum s gradskim općinama, a bez obzira na proces potpisivanja ili ne potpisivanja sporazuma)
 ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SPOMENICIMA OD ZNAČAJA ZA GRAD SARAJEVO (nacrt)
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA „ALIPAŠIN MOST VI“ S ODLUKOM O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA „ALIPAŠIN MOST VI“ (prijedlog)
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA „ALIPAŠIN MOST V“ S ODLUKOM O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA „ALIPAŠIN MOST V“ (prijedlog)
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA „RAJLOVAC III“ S ODLUKOM O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA „RAJLOVAC III“ (prijedlog)
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA „CENTAR NOVO SARAJEVO“ S ODLUKOM O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA „CENTAR NOVO SARAJEVO“(nacrt)
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA „VRACA“ S ODLUKOM O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA „VRACA“ (prijedlog)
 ODLUKA O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA „PRIVREDNA ZONA RAJLOVAC“ S ODLUKOM O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA „PRIVREDNA ZONA RAJLOVAC“ (skraćeni postupak)(prijedlog)
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA „BOJNIK II“ S ODLUKOM O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA „BOJNIK II“(nacrt)
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA „ALIPAŠIN MOST I“ S ODLUKOM O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA „ALIPAŠIN MOST I“(nacrt)
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA „RTV“ S ODLUKOM O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA „RTV“(nacrt)
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA „ALIFAKOVAC – BABIĆA BAŠTA“ S ODLUKOM O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA „ALIFAKOVAC – BABIĆA BAŠTA“ (prijedlog)
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA „ŠVRAKINO SELO – MLAKVE“ S ODLUKOM O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA „ŠVRAKINO SELO – MLAKVE“(nacrt)
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA „SOUKBUNAR“ S ODLUKOM O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA „SOUKBUNAR“ (prijedlog)
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA „HALILOVIĆI I“ S ODLUKOM O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA „HALILOVIĆI I“(nacrt)
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA „RELJEVO“ S ODLUKOM O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA „RELJEVO“(nacrt)
 ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI REGULACIONOG PLANA „ZABRĐE“ (prijedlog)
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA „SOKOLJE“ S ODLUKOM O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA „SOKOLJE“(prijedlog)
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA „ŠVRAKINO SELO – ANEKS“ S ODLUKOM O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA „ŠVRAKINO SELO – ANEKS“(nacrt)
 INFORMACIJA O UTICAJU DONESENIH KOREKCIJA REGULACIONIH PLANOVA NA REGULACIJU PROSTORA U PERIODU OD 2008. GODINE
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA „BRDO HRASNO“ S ODLUKOM O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA „BRDO HRASNO“(nacrt)
 ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA „PRIVREDNA ZONA RAJLOVAC“ (skraćeni postupak) – (prijedlog)
 ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA „HEPOK-ČENGIĆ VILA III“ (prijedlog)
 ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI REGULACIONOG PLANA „ZABRĐE“ (nacrt)
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA „ALIPAŠIN MOST VI“ S ODLUKOM O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA „ALIPAŠIN MOST VI” (nacrt)
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA „ALIPAŠIN MOST V“ ODLUKOM O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA „ALIPAŠIN MOST V” (nacrt)
 ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI REGULACIONOG PLANA „SARAJEVOGAS – BOSNALIJEK“ (prijedlog)
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA „RAJLOVAC III“ S ODLUKOM O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA „RAJLOVAC III“ (nacrt)
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA „SOUKBUNAR“ S ODLUKOM O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA „SOUKBUNAR“ (nacrt)
 ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA „HEPOK-ČENGIĆ VILA III“ (nacrt)
 ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI REGULACIONOG PLANA „KVADRANT C – MARIJIN DVOR“
 ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI REGULACIONOG PLANA „SARAJEVOGAS – BOSNALIJEK “ (nacrt)
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA „VRACA“ S ODLUKOM O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA „VRACA“ (nacrt)
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA „KANARA“ S ODLUKOM O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA „KANARA“ (prijedlog)
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA „ALIFAKOVAC–BABIĆA BAŠTA“ S ODLUKOM O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA „ALIFAKOVAC–BABIĆA BAŠTA“ (nacrt)
 IZVJEŠTAJ O PRIMJENI ODLUKE O UPOTREBI GRBA, IMENA I ISTICANJU ZASTAVE GRADA SARAJEVA
 ODLUKA O PROMJENI STATUTA GRADA SARAJEVA (prijedlog)
 ODLUKA O PROMJENI STATUTA GRADA SARAJEVA (nacrt)
 INFORMACIJA O USTAVNO PRAVNOM STATUSU GRDA SARAJEVA I POLOŽAJU GRADA SARAJEVA U SISTEMU FINANSIRANJA S PRIJEDLOGOM MJERA
 IZVJEŠTAJ O RADU GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA ZA 2015. GODINU
 PROGRAM RADA PRAVOBRANILAŠTVA GRADA SARAJEVA ZA 2016. GODINU
 PROGRAM RADA GRADONAČELNIKA GRADA SARAJEVA ZA 2016. GODINU
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA „KANARA“ SA ODLUKOM O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA „KANARA“
 ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI REGULACIONOG PLANA „RELJEVO“
 ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI PRAVOBRANILAŠTVA GRADA SARAJEVA
 ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU PRAVOBRANILAŠTVA GRADA SARAJEVA
 IZVJEŠTAJ O PRIMJENI ODLUKE O UPOTREBI GRBA, IMENA I ISTICANJU ZASTAVE GRADA SARAJEVA
 INICIJATIVA ZA OBRAZOVANJE NOVOG MINISTARSTVA ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, PRI VLADI FEDERACIJE BIH U SKLADU SA ZAKONOM
 INICIJATIVA ZA DONOŠENJE ZAKONA O PROVEDBI ODLUKA USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
 INICIJATIVA ZA OBRAZOVANJE NOVOG MINISTARSTVA ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, PRI VLADI FEDERACIJE BIH U SKLADU SA ZAKONOM
 INICIJATIVA ZA DONOŠENJE ZAKONA O PROVEDBI ODLUKA USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
 INFORMACIJA O TOKU REALIZACIJE ODLUKA USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE VEZANO ZA ZAŠTITU PRAVA NA LOKALNU SAMOUPRAVU
 INFORMACIJA O UPOŠLJAVANJU U JAVNOM PODUZEĆU OLIMPIJSKI BAZEN “OTOKA” D.O.O. SARAJEVO OD POČETKA AKTUALNOG MANDATA I NAČIN ZAPOŠLJAVANJA, A NA TRAGU VAŽEĆIH PROPISA I ZAKLJUČAKA GRADSKOG VIJEĆA
 INFORMACIJA O UPOŠLJAVANJU U GRADSKOJ UPRAVI I PRAVOBRANILAŠTVU GRADA SARAJEVA OD POČETKA AKTUALNOG MANDATA I NAČIN ZAPOŠLJAVANJA, A NA TRAGU VAŽEĆIH PROPISA I ZAKLJUČAKA GRADSKOG VIJEĆA
 INFORMACIJA O UPOŠLJAVANJU U GRADSKOM VIJEĆU OD POČETKA AKTUALNOG MANDATA I NAČIN ZAPOŠLJAVANJA, A NA TRAGU VAŽEĆIH PROPISA I ZAKLJUČAKA GRADSKOG VIJEĆA
 IZVJEŠTAJ O RADU PRAVOBRANILAŠTVA GRADA SARAJEVA ZA 2014.GODINU
 IZVJEŠTAJ O OSTVARIVANJU POLITIKE GRADA SARAJEVA I AKTIVNOSTIMA GRADONAČELNIKA GRADA SARAJEVA ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2014. GODINE