Broj tačke dnevnog reda:
8


Realizacija tačke dnevnog reda:
Nije usvojen/a - usvojen zaključak

Materijal:

Pitanja i inicijative:

Izvještaji radnih tijela:

Tema programa rada:

Referentni dokumenti:

Amandmani:


Zaključak Gradskog vijeća uz temu: