Broj tačke dnevnog reda:
1


Realizacija tačke dnevnog reda:
Nije usvojen/a


Pitanja i inicijative:

Izvještaji radnih tijela:

Tema programa rada:

Referentni dokumenti:

Amandmani:

Prijedlog zaključka po temi: