Broj tačke dnevnog reda:
14


Realizacija tačke dnevnog reda:
Nacrt akta razmatran i zaključkom upućen u javnu raspravu


Pitanja i inicijative:

Odgovori:

Izvještaji radnih tijela:


Referentni dokumenti:

Amandmani:


Zaključak Gradskog vijeća uz temu: