Broj tačke dnevnog reda:
11


Realizacija tačke dnevnog reda:
Usvojen/a


Pitanja i inicijative:

Odgovori:

Izvještaji radnih tijela:

Tema programa rada:

Referentni dokumenti:

Amandmani:

Zaključak po temi: